Make your own free website on Tripod.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กลุ่มแผนงานและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา        
-รับผิดชอบการจัดทำนโยบายและงางแผนการศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด      
 -จัดทำแผนงานและโครงการทั้งระยะส้นและระยะยาว ติดตาม ประเมินผล รายงาน       
-จัดทำสารสนเทศการศึกษานอกโรงเรียน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัด แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ดังนี้
         1.1 งานพัฒนานโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการให้ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นของกรมฯ รวมทั้งสภาพปัญหา และความต้องการของจังหวัด
         1.2 งานงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดตั้ง จัดสรรและติดตามการ ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ
         1.3 งานสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ พัฒนาระบบ จัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อบริการ ศบอ.และหน่วยงาน เครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งให้คำศึกษาในด้านสารสนเทศแก่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ(ศบอ.)
         1.4 งานมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา จัดทำคลังข้อสอบ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน          1.5 งานนิเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามผลให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบ นิเทศภายใน และประเมินนิเทศในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
          1.6 งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนา สมรรถภาพ บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสม ในการจัดการศึกษา นอกโรงเรียนตามนโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

2. กลุ่มส่งเสริมและปฏิบัติการ
       - รับผิดขอบในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตร สื่อ เทคนิคการเรียนการสอน และการวัดผล ประเมินผล ที่ผลิตโดยส่วนกลางและภาคแก่ ศบอ. และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่ โดยการสนับสนุน แนะนำ สาธิต ให้แก่บุคลากรของ ศบอ. และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ให้สามารถใช้หลักสูตร สื่อ เทคนิคการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ ์และแนะแนวการศึกษาแก่ผู้รับบริการร่วมกับ ศอ. และหน่วยงานปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่ อำนวยความสะดวก ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ระเบียบ และฟอร์มต่างๆ ทีเกี่ยวข้องแก่ ศบอ.และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่
         2.1 งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดการในการศึกษาและสนับสนุนการใช้หลักสูตร สื่อ เทคนิคการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผลิตจากส่วนกลางและภาคแก่ ศบอ. และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่ ติดตามการใช้หลักสูตร สื่อรวมทั้งการติดตาม การวัดผล ประเมินผล และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการรับบริการการศึกษานอกโรงเรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ ระเบียบ และฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ ศบอ. และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่
         2.2 งานส่งเสริมการศึกษาสายสามัญ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดการศึกษา และสนับสนุนการใช้หลักสูตร สื่อ เทคนิคการเรียนการสอนการศึกษาสายสามัญ ที่ผลิตจากส่วนกลางและภาคแก่ ศบอ. และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่ ติดตามการใช้หลักสูตร สื่อรวมทั้งการติดตาม การวัดผล ประเมินผล และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการรับบริการการศึกษานอกโรงเรียนด้านการศึกษาสายสามัญอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์ระเบียบแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ ศบอ.และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่
        2.3 งานส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนจัดการ ในการศึกษา และ สนับสนุนการ ใช้หลักสูตร สื่อ เทคนิคการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพ ที่ผลิตจากส่วนกลางและภาคแก่ ศบอ. และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในพื้นที่ ติดตามการใช้หลักสูตร สื่อรวมทั้งการติดตาม การวัดผล ประเมินผล และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการรับบริการการ ศึกษานอกโรงเรียนด้านการศึกษาสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์
        2.4 งานส่งเสริมการศึกษาด้านข่าวสารข้อมูล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและ สนับสนุน ศบอ.และหน่วยปฏิบัติการ กศน.อื่นๆ ในพื้นที่ จัดกิจกรรมและบริการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านข่าวสารข้อมูลที่หลากหลายแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง และร่วมกับ ศบอ.และหน่วยปฏิบัติการ กศน.ในพื้นที่กระตุ้นและจูงใจกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องให้นำข่าวสารข้อมูลที่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน         2.5 งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหา ขยาย พัฒนา เครือข่าย การศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ สร้างเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายงานการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียนที่ยั่งยืน
         2.6 งานจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ที่ม่งพัฒนาประชาชนให้เรียนรู้วิธีศึกษาหาความรู้ มองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ สามารถสร้างงานอาชีพ ลงมือประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ ทั้งในระหว่างเรียนและหลังจากเรียน จบหลักสูตรไปแล้ว โดยใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตจริง ของแต่ละบุคคลมาผสมผสานให้กลมกลืนกับกระบวนการเรียนรู้ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         2.7 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีหน้าที่และความ รับผิดชอบการเรียน การสอนสหรับผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการ หรือมีประสบการณ์จากการทำงานมาแล้ว การจัดการเรียนการสอนมีหลายหลายรูปแบบผสมผสานกัน


3. กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดขอบงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานบุคลากรและงานสวัสดิการ
       3.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ และกิจกรรม
       3.2 งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง บำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่ายเงิน และนิติกร ตามที่ได้รับมอบหมาย
       3.3 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน ทั้งในและนอกงบประมาณ ทุกประเภท จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายเงิน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเงินเหลือจ่ายประจำวัน เก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน งานส่งเงินนำฝาก เบิกเงินจากธนาคาร การตรวจสอบการ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในและนอกงบประมาณ จัดทำฎีกาจ่ายเงินจากคลัง
       3.4 งานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาและจัดจ้าง เบิกจ่าย จำน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ควบคุมดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

หน้าแรก webpagesurin

ภารกิจ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์
    แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
        1. กลุ่มแผนงานและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
        2. กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
        3. กลุ่มอำนวยการ


มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.จัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตร ปวช.หรือระดับที่สูงกว่าหลักสูตรเฉพาะและโครงการพิเศษ 2.วางแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนในระดับจังหวัด 3.พัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนเครือข่ายและองค์กรนักศึกษา
4.ผลิต พัฒนาและบริการหลักสูตร สื่อ ท้องถิ่นระดับจังหวัด
5.จัดทำและบริการข้อสอบ
6.ประสานงานและส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนภายในจังหวัด
7.กำกับดูแล นิเทศติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน

บทบาทหน้าที่/ภารกิจ