Make your own free website on Tripod.com


ศูนย์การเรียนชุมชน

 จัดตั้งเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อชุมชน โดยจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ สายอาชีพ ที่อ่านหนังสือ และกิจกรรมอื่นที่ชุมชนจะดำเนินการได้

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ สามารถจัดตั้งจำนวนศูนย์การเรียนทั้งสิ้น รวม 158 แห่ง โดยแยกเป็นรายอำเภอดังนี้

ลำดับที่
ศบอ./ศบก.
จำนวน/แห่ง


หมายเหตุ

1
กาบเชิง
6
2
จอมพระ
9
3
ชุมพลบุรี
9
4
ท่าตูม
10
5
บัวเชด
6
6
ปราสาท
18
7
เมืองสุรินทร์
21
8
รัตนบุรี
17
9
ลำดวน
5
10
ศีขรภูมิ
15
11
สนม
7
12
สำโรงทาบ
10
13
สังขะ
12
14
ศรีณรงค์
5
15
พนมดงรัก
4
16
เขวาสินรินทร์
4
รวม
158
ศูนย์บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบัวเชด
นายวิเชียร เทียนขาว ผู้อำนวยการ
มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 6 แห่ง มีจำนวน 6 ตำบล
1. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้ารหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านอาโพน ตำบลอาโพน บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจรัส ตำบลจรัส บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
5. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านกะเพอโร ตำบลตาวัง บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
6. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสำเภาลูน ตำบลสำเภาลูน บัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอรัตนบุรี
นายสมพงษ์ สมทิพย์ผู้อำนวยการ
มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 15 แห่ง   มีจำนวน 14 ตำบล
1. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านลำเพิญ ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนอบต.โนน ตำบลโนน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหาญฮี ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
5. ศูนย์การเรียนชุมชนอบต.แก ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
6. ศูนย์การเรียนชุมชนอบต. น้ำเขียว ตำบลเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
7. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดราษฎร์รัตนาราม บ้านนางเข็ม ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
8. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านกล้วย ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
9. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดชัยราษฎร์บำรุง บ้านเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
10. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
11. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านวัดสว่างพานิช บ้านจาน ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
12. ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนบ้านหนองเทพ ตำบลหนองเทพ อำเภอ กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
13. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านโนนสั้น ตำบลหนองหลวง อำเภอ กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
14. ศูนย์การเรียนชุมชนอบต. หนองบัวบาน ตำบล หนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
15. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดชัยมงคล ตำบลระเวียง อำเภอกิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอท่าตูม
นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการ
มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 10 แห่ง มีจำนวน 10 ตำบล
1. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านน้อย ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านบัาโคก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
5. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสาโรช ตำบลหรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
6. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
7. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
8. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
9. ศูนย์การเรียนชุมชนบ่านโพนครก ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
10. 9. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทุ่งกุลา ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอกาบเชิง
นายสุคนธ์ ทองศรี ผู้อำนวยการ
มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 6 แห่ง มีจำนวน 6 ตำบล
1. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
5. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดตะเคียนทอง ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
6. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้าน โคกวัด ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


ศูนย์บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอจอมพระ
นายบุญราม ภูมิสุข ผู้อำนวยการ
มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 9 แห่ง มีจำนวน 9 ตำบล
1. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองขอนน้อย ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านยาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านบ้านโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเป็นสุข ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
5. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านฝือ ตำบลฝือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
6. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
7. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
์ 8. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านหนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
9. ศูนย์การเรียนชุมชนจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


ศูนย์บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอลำดวน
นายสงัด  สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการ
มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 5 แห่ง มีจำนวน 5 ตำบล
1. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตระเปียงเตีย หมู่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตรำ หมู่ 1 ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโชกเหนือ หมู่ 1 ตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านอู่โลก ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
5. ศูนย์การเรียนชุมชนอบต. ลำดวน ตำบลลำดวน หมู่ 5 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์


ศูนย์บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กิ่งอำเภอพนมดงรัก
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ
มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 4 แห่ง มีจำนวน 4 ตำบล
1. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจีกแตก ตำบลจีกแตก กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตาเมียง ตำบลตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้าน อำปึล ตำบลบักได กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก webpagesurin