Make your own free website on Tripod.com

 

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
 

 

หน้าแรก webpagesurin

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ ด้านข่าวสารข้อมูล การศึกษาตามอัธยาศัยโดยชุมชน เพื่อชุมชน    

จำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน แห่ง แยกเป็นรายอำเภอ

ลำดับที่
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
/ กิ่งอำเภอ
ประเภทหนังสือพิมพ์


ประเภทวารสาร

หมายเหตุ
1
กาบเชิง
42
9
2
จอมพระ
61
26
3
ชุมพลบุรี
32
55
4
ท่าตูม
64
44
5
บัวเชด
49
-
6
ปราสาท
87
45
7
เมืองสุรินทร์
66
97
8
รัตนบุรี
79
68
9
ลำดวน
26
20
10
ศีขรภูมิ
66
72
11
สนม
58
8
12
สำโรงทาบ
52
26
13
สังขะ
47
42
14
ศรีณรงค์
16
16
15
พนมดงรัก
22
10
16
เขวาสินรินทร์
11
17
รวม
778
551

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก webpagesurin