Make your own free website on Tripod.com

 

                                     การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( THAICOM )

หน้าแรก webpagesurin
              

     

 

กรมการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิไทยคม ดำเนินการทดลองออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมครั้งแรก
คือ เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2537 โดยออกอากาศ ในระบบส่งตรงถึงผู้ชม(Direct to Home : DHT)   การออกอากาศในระบบนี้เป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นสู่ดาวเทียม จากนั้นจะถูกส่งจากดาวเทียมมายังอุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งติดตั้งอยู่ที่จุดติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย
                1. จานรับสัญญาณดาวเทียม( Dish Antena ) พร้อมตัวรวมสัญญาณ ( Low Noise Block and Feedhorn)
                2. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม : ( Integrated Receiver and Decoder : IRD )
                3.  เครื่องรับโทรทัศน์ ( T.V. Momitor )


                                                วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
                
1.   เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึงในคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
              
  2.  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกรับการศึกษาที่เหมาะสม กับความสามารถในการเรียนของตนเองได้อย่างอิสระ
               
 3.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งประชาชนทั่วไปกลุ่มเป้าหมายในระบบโรงเรียน และกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
                 4.   เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลของประเทศ ให้เหมาะสมกับการสื่อสารของประเทศในปัจจุบัน


                                               ขอบข่ายของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
                  ขอบข่ายของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะครอบคลุมการจัดการศึกษา 3 ลักษณะ ด้วยกัน คือ
                             1.  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับการศึกษานอกโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมุ่งเน้นขยายบริการทางการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลรวมถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่ต้องการยกระดับการศึกษาพื้นฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล และกลุ่มแรงงานความรู้ต่ำในสถานประกอบการและแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
                             2.  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับการศึกษาในระบบ  เป็นการจัดการศึกษาทางไกล ตามหลักสูตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนในวิชาที่ขาดแคลนครู - อาจารย์เฉพาะวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สำหรับสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบทห่างไกล
                            3.   การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการจัดการศึกษาทางโทรทัศน ์ผ่านดาวเทียม ที่ไม่มีหลักสูตรเป็นระดับชั้น แต่มุ่งเน้นการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารข้อมูล ความรู้และทักษะที่เป็นประดยชน์ต่อชีวิตประจำวันของประชาชน
            23.1.

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ มีจุดติดตั้งไทยคมทั้งหมด 65 แห่งดังนี้

ลำดับที่
ศบอ./ศบก.
จำนวน/แห่ง


หมายเหตุ

1
กาบเชิง
2
จำนวนนี้ได้หลังจากตัดโอนให้สถานศึกษาอื่นๆแล้ว
2
จอมพระ
2
3
ชุมพลบุรี
6
4
ท่าตูม
2
5
บัวเชด
4
6
ปราสาท
7
7
เมืองสุรินทร์
5
8
รัตนบุรี
4
9
ลำดวน
2
10
ศีขรภูมิ
2
11
สนม
4
12
สำโรงทาบ
2
13
สังขะ
6
14
ศรีณรงค์
3
15
พนมดงรัก
4
16
เขวาสินรินทร์
1
รวม
65

 

1. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.กาบเชิง หมู่ 1 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
2. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกตะเคียน ม.3 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
3. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดปทุมทอง 141 หมู่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
4. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.ท่าตูม หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
5. จุดติดตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโคกปะจิก บ้านโคกปจิก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6. จุดติดตั้ง หอประชุมอำเภอ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
7. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทมอ บ้านขยอง ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
8. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านปราสาททนง บ้านทนง ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
9. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทุ่งมน บ้านแสรโอ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดอมรินทราราม บ้านตาเตียว ตำบลตาเมบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
11. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท บ้านกังแอน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
12. จุดติดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราสาท บ้านกังแอน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
13. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตนบุรี หมู่12 บ้านรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
14. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
15. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดราษฎร์รัตนาราม บ้านนางเข็ม ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
16. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดสว่างพาณิช บ้านจาน ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
17. จุดติดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำดวน ถนนลำดวน-บ้านไทย ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
18. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลลำดวน ถนนลำดวน-บ้านหนองยาว ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
19. จุดติดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนศีขรภูมิ ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
20. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดชัยมงคลมุนีวาส หมู่ 1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
21. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสนม หมู่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
22. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนผาแดงวิทยา หมู่ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
23. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนสนมวิทยาคาร หมู่1 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
24. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนหนองอียอ หมู่1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
25. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอศรีณรงค์ บ้านณรงค์ ตำบลณรงค์ กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
26. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตะโนน บ้านตะโนน ตำบลแจนแวน กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
27. จุดติดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ ข้างที่ว่าการอำเภอ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
28. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านกระโพธิ์ บ้านกระโพธิ์ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
29. จุดติดตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง บ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
30. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจีกแดก บ้านจีกแดก ตำบลจีกแดก กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
31. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านหัวอ่าง บ้านหัวอ่าง ตำบลบักได กิ่งอำเภอพนมดงรัก
32. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอพนมดงรัก บ้านพนมดงรัก ตำบลบักได กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
33. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขะ หมู่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
34. จุดติดตั้ง ห้องสมุดทับทิมสยาม 04 ม.10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
35. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดอินทราสุการาม ม.18 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
36. จุดติดตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ม.14 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
37. จุดติดตั้ง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ม.1 บ้านชบ ตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
38. จุดติดตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ม. 9 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
39. จุดติดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง ถนนสุรินทร์ -ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
40. จุดติดตั้ง เรือนจำจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
41. จุดติดตั้ง กองร้อยจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ถนนสุรินทร์ -ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
42. จุดติดตั้ง ร. 23 พัน 3 ถนนสุรินทร์ -ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
43. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านประปืด หมู่ 3 บ้านประปืด ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
44. จุดติดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบัวเชด หมู่4 บ้านหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
45. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสะเดา หมู่ 1 บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
46. จุดติดตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน หมู่ 7 บ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
47. จุดติดตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต บ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
48. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมพระ หมู่ 4 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
49. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองลิง ถนนจอมพระ-เมืองลิง ตำบลเมืองลิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
50. จุดติดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมพลบุรี ถนนท่าตูม-ชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
51. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านโพธิ์ห้วย วัดโพธิ์ห้วย ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
52. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านโพนม่วง วัดบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
53. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
54. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านสำโรง วัดบ้านสำโรง ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินร์
55. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดสุรินทร์
56. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนใน นพค. ที่ 54 บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
57. จุดติดตั้ง สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสุรินทร์ หลังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
58. จุดติดตั้ง ตึกอำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 346 หมู่ 7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
59. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ 346 หมู่ 7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
60. จุดติดตั้ง บ้านพักผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 346 หมู่7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
61. จุดติดตั้ง ห้องพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 346 หมู่7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
62. จุดติดตั้ง ห้องพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 346 หมู่7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
63. จุดติดตั้ง ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอขวาวสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
64. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตากูก องค์การบริหารส่วนตำบลเก่า ตำบลตากูก กิ่งอำเถอเขวาสินรินทร์
65. จุดติดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านปราสาททอง องค์การบริหารส่วนตำบลเก่า ตำบลตากูก กิ่งอำเถอเขวาสินรินทร

หน้าแรก webpagesurin