Make your own free website on Tripod.com
หมู่บ้านรองเท้า

บ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์                                     

-   ห่างจากอำเภอท่าตูมไปเส้นทาง อ.ท่าตูม - สุรินทร์ ๑๗ กิโลเมตร
   
-   ห่างจากจังหวัดสุรินทร์     ๓๔   กิโลเมตร
                                     
-   กลุ่มทำรองเท้าจัดขึ้น  เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙  ครั้งแรก มีสมาชิก   15    คน                                      
-   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้ให้ความรู้พื้นฐาน                                      
-   กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณ  ๑๕, ๐๐๐   บาท                                      
-  โครงการการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาชนบทสนับสนุนเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐   บาท  
           
ปัจจุบัน มีอุตสาหกรรมการทำรองเท้าในครัวเรือนและประชาชนในหมู่บ้าน มีงานทำตลอดปี และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

<<Back
Next >>
Home
ผ้ามัดหมี่
เจียระไนพลอย
มะลิทุ่งกุลา
หัตถกรรมไม้
ปาล์ม