Make your own free website on Tripod.com
ผลิตภัณฑ์จักรสานหวาย

ที่ตั้ง ม. 4 บ้านบุทม ต.เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ การตั้งกลุ่มกลุ่มชาวบ้านดำเนินการโดยกลุ่มสตรี
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง
ได้จัดสรรงบประมาณงานวิชาชีพ