Make your own free website on Tripod.com
การทำชาใบหม่อน

ที่ตั้ง บ้านโนนสง่า ม. 8 ต.กระเทียม อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
การตั้งกลุ่ม จะรวมจำนวนสมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 80 คน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสังขะ
ได้ให้การสนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณงานวิชาชีพ