Make your own free website on Tripod.com
บ้านโนนค้อทอง ม.9 ต.โคกกลาง กิ่ง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

การตั้งกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน
จำนวน 90 คนในการดำเนินการ
มีนายบุญเลียน แก้วงาม และ นายอนุรักษ์ กอดสระ เป็นผู้นำ
ในการฝึกปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพนมดงรัก
ได้สนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณด้านวิชาชีพ