Make your own free website on Tripod.com
หมู่บ้านเครื่องเงิน
 -บ้านเขวาสินรินทร์
     -บ้านโชค
     -บ้านสะดอ
ตั้งอยู่ที่กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ ห่างจาก จังหวัด ประมาณ 18 กิโลเมตร ทั้ง 3 บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิต ลูกประคำเงิน (ลูกประเกือม) นำไป ทำเครื่องประดับสุภาพสตรีเช่นสร้อยคอ
สร้อยข้อมือ ตุ้มหู เข็มขัด มีเพียงแห่งเดียว ในประเทศไทยมีการทำสืบทอด
กันมาหลายร้อยปีโดยผู้นำมา เป็นชาวเขมรที่อพยพมาจากประเทศกัมพูชา
มาอยู่ที่หมู่บ้านดังกล่าว

การรวมกลุ่มชาวบ้าน โดยนายสวาส มุตตะโสภา เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการโดยสมัยก่อนทองมีราคาแพง เลยนิยมใช้เครื่องเงินเป็นของประดับแทนและได้เผยแพร่ สืบทอดทั้งตำบล
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณวิชาชีพสนับสนุน
เป็นที่รู้จักทั่วประเทศว่า เป็นหมู่บ้านเครื่องเงิน ใครมาสุรินทร์แล้วไม่ได้ลูกประเกือม ติดกลับบ้าน ถือว่าไม่ได้มาสุรินทร์ เช่นเดียวกับมาสุรินทร์ แล้วไม่ได้ดูช้าง