Make your own free website on Tripod.com
<<Back
Next >>
Home
ผ้ามัดหมี่
เจียระไนพลอย
มะลิทุ่งกุลา
หัตถกรรมไม้
ปาล์ม
 
การทำผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง

 

บ้านโคกยาว ม. 2 ต.โคกกลาง กิ่ง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

    การตั้งกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านโคกยาว
    โดยมีนายสานิต ศรีสง่า เป็นผู้นำในการดำเนินการ
    จัดทำผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง เช่น เข็มขัดหนัง กระเป๋าหนัง
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพนมดงรัก ได้จัดสรรงบประมาณด้านวิชาชีพวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมฝึกปฏิบัติให้กับประชาชนในหมู่บ้าน