Make your own free website on Tripod.com
การขยายพันธ์พืชประเภทปาล์ม

บ้านธรรมระ ม. 5 ต. ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

การรวมกลุ่ม ผู้นำโดยนายทวน ทวีสุข เป็นผู้นำในการดำเนินการมีการขยายพันธ์ประเภทปาล์ม ซึ่งได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

12.