Make your own free website on Tripod.com
บ้านเจียรไนพลอย

บ้านสำโรง หมู่ 11 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
การตั้งกลุ่ม ชาวบ้านดำเนินการทั้งหมู่บ้าน
โดยนายสมบัติ เหมืองสุข เป็นผู้นำชุมชน
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสนม
ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ ด้านงานวิชาชีพเสริม