Make your own free website on Tripod.com

 

<<Back
Next >>
Home
ผ้ามัดหมี่
เจียระไนพลอย
มะลิทุ่งกุลา
หัตถกรรมไม้
ปาล์ม

 

ผ้าไหมมัดหมี่ของดีเมืองสุรินทร

ผ้าไหมมัดหมี่  ในจังหวัดสุรินทร์ ผ้าใหมนับได้ว่าเป็นอาชีพเสริมที่ชาวสุรินทร์ได้ทำมานาน หลังฤดูกาลเก็บเกี่วย และมีชื่อเสียงมากในลายผ้าต่างๆ

          1.1 บ้านสนม หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2, หมูที่ 3 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

       1.2 บ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

การตั้งกลุ่ม รวมกลุ่มสตรี โดยนางจวมจิต วงศ์ฉลาด ประธานสตรี มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสนมให้การสนับสนุนโดยการจัดงประมาณด้านวิชาชีพ

   1.3 บ้านสวาย ม. 1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์

       การตั้งกลุ่ม กลุ่มชาวบ้านดำเนินการ โดยกลุ่มสตรี และกลุ่มแม่บ้าน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองได้จัดสรรงบประมาณด้านวิชาชีพ และมีองค์การซิปให้การสนับสนุน

    1.4 บ้านเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ กิ่ง อ. เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

        การรวมกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรีโดยการสนับสนุนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน

   1.5 บ้านกระทม ม.6 ต.บัวเชด และบ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต. สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

         การรวมกลุ่ม  เริ่มแรกมีการรวมกลุ่มจำนวน 20 คน ผู้ริเริ่มคือ นางวรรณา อ่อนน้อม ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบัวเชดได้ให้การสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์โดยใช้งบประมาณงานวิชาชีพ

   1.6 บ้านประดู่ทอง ม.5 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

       1.7บ้านจันทร์หอม ม.10 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

       1.8 บ้านสำโรงทาบ ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์(ผ้าไหมพื้นเมือง

             การรวมกลุ่ม มีการรวมกลุ่มเริ่มแรกกลุ่มละ 20 คน โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบจัดหาวิทยากรสอนเพิ่มเติมและสนับสนุนงบประมาณโดยการจัดวิชาชีพระยะสั้น