Make your own free website on Tripod.com

                     ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมพลบุร

ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมพลบุรี

             เดิมเป็นอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมพลบุรี ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เนื่องจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายให้มีห้องสมุดประชาชนทุกอำเภอ ดังนั้นจึงได้ขออนุญาตใช้อาคารหลังเก่าเป็นห้องสมุดประชาชน ต่อมาปี พ.ศ. 2538 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จำนวนเงิน 800,000 บาท ซึ่งอาคารมีขนาด 6 x 24 เมตร ค่าวัสดุครุภัณฑ์จัดสรร งบประมาณโดย ส.ส เสกสรร แสนภูมิ จำนวนเงิน 200,000 บาท ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมพลบุรีตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนชุมพลบุรี ซึ่งมีพื้นที่ 2 งาน 50 ตารางวา หมายเลขทะเบียนที่ สร. 1164

เวลาเปิดทำการ

             วันราชการ เปิดทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

             วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 - 16.30 น.

เวลาปิดทำการ วันนักขัตฤกษ

บริการการอ่าน

             1. หนังสือทั่วไป ซึ่งมีการจัดให้บริการ ตั้งแต่หมวด 000 - 900 หนังสือนวนิยายเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเยาวชน เป็นต้น

             2. หนังสืออ้างอิง ได้แก่ หนังสือหายาก หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หนังสือที่มีราคาแพง เช่น หนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พจนานุกรม สารานุกรม บรรณานุกรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร งานวิจัย งานนิพนธ์ เอกสารทางราชการ เป็นต้น

             3. หนังสือพิมพ ให้บริการหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับต่อวัน ได้แก

                         - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

                         - หนังสือพิมพ์มติชน

             4. วารสาร ให้บริการวารสารทั้งฉบับปัจจุบันและวารสารล่วงเวลา จำนวนกว่า 40 ชื่อเรื่อง

             5. จุลสาร แผ่นพับ

             6. กฤตภาค

บริการยืม - คืน

             หนังสือทั่วไป แบบเรียน ชุดวิชาสายสามัญ ยกเว้น หนังสืออ้างอิง วารสาร โดยสมาชิกห้องสมุด ค่าสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด 30 บาทต่อปี และยืมหนังสือได้ตามความต้องการ ต่อ 7 วัน

บริการโสตทัศนศึกษา

             จัดสื่อทัศนูปกรณ์ไว้บริการ นักศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และประชาชนทั่วไป ได้แก่

                         - ม้วนวีดีโอ

                         - เครื่องเล่นวีดีโอ

                         - เครื่องรับ DST ( เครื่องรับสัญญานดาวเทียม )

                         - วีดีโอ

                         - เทปคาสเซท - วิทยุเทป

เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษา และการศึกษาทางไกลไทยคม   สำหรับนักศึกษาสายสามัญทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

             1. มุมเฉลิมพระเกียรติ

             ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชดำริ เป็นต้น

             2. มุมเด็ก

             มีหนังสือสำหรับเด็ก และของเด็กเล่นไว้บริการไว้บริการสำหรับเด็กและครอบครัว

          3. มุมกศน.

             ได้แก่ หนังสือแบบเรียน ชุดวิชา ของนักศึกษาสายสามัญทุกระดับ และคู่มือครู เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกาาสายสามัญ

          4.บริการแนะแนวการอ่าน การเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ

             โดยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คอยให้คำแนะนำการอ่านและความรู้ทั่วไป แก่นักศึกษาสายสามัญและประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปของห้องสมุด

          5. ป้ายนิเทศ

             ห้องสมุดประชาชนมีนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ความรู้ข่าวสาร แนะนำหนังสือใหม่ และนิทรรศการความรู้ในเหตุการณ์สำคัญ วันประเพณีสำคัญ วันสัปดาห์ห้องสมุด เป็นต้น

          6. นิทรรศการผลงานวิชาชีพของนักศึกษา

             เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพและกลุ่มสนใจที่ ศบอ.ชุมพลบุรีเปิดทำการเรียนการสอน

          7. นิทรรศการแนะนำหนังสือใหม

             เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

          8. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือทั่วไปจำนวน 3,165 รายการ

- วารสารจำนวน 40 รายการ

- วีดีโอเทป จำนวน 178 รายการ

- ซีดี จำนวน 23 รายการ

สถิติผู้ใช้บริการ

จำนวนสมาชิก 835 คน

ผู้ใช้บริการ 64 คน / วัน

จำนวนผู้ยืม 21 คน / วัน