Make your own free website on Tripod.com

           

        ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมพระ

       ประวัติความเป็นมา             

    ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมพระ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนปัทมานนท์ระหว่างกิโลเมตรที่ 1 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งขุ้นเมื่อ พ.ศ.2514
     โดยนายดิเรกปัทมดิลก อดีตนายอำเภอจอมพระ และ  นายประสบ  จงอุตสาห์  อดีตศึกษาธิการอำเภอจอมพระเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยใช้ที่ทำการ
     กำนันเดิมเป็นสถานที่จัดตั้ง  ลักษณะของอาคารเป็นตึกคอนกรีด 2 ชั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ติดกับถนนปัทมานนท์หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
                  การบริหารงานห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมพระ ตั้งแต่ปี 2514 นั้น ให้ข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์          มาช่วยปฎิบัติงานเป็นนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดชั่วคราว  ต่อมาห้องสมุดประชาชนได้โอนไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ           ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุริทร์ โดยได้แต่งตั้งให้   นางสาวศิริลักษณ์  เลือดสกุล  มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมพระเป็นคนแรก

                                                  บทบาทหน้าที่ของสมุดประชาชนอำเภอจอมพระ

          บุคลากร
                    นางนิศาชล  ฉัตรทอง   ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  5

              การบริการในห้องสมุด