Make your own free website on Tripod.com

               ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอพนมดงรัก
สถานที่ตั้ง

          หมู่ 18 ต.บักได กิ่ง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์


ประวัติ
          ในปี 2538 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอพนมดงรัก ตามแบบมาตรฐานกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว กว้าง 12 เมตตร ยาว 24.60 เมตร โดยเริ่มเปิดบริการ พ.ศ. 2539

การให้บริการ
          ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอพนมดงรัก มีภาระกิจหลัก คือ การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น

                    1. เป็นศูนย์รวมของหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ เพื่อการอ่าน เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้

                    2. เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สำหรับประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

                    3. เป็นแหล่งจัดกิจกรรมทั้งในด้านสาระและความบันเทิงของชุมชน

                    4. เป็นแม่ข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรรียน ทั้งในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่นๆ

                    5. อื่นๆ เช่น

                              - บริการรับชมรายการทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV)ฯ

                              - ยืมคืนหนังสือ

                              - บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า

                              - บริการรวบรวมบรรณานุกรม

                              - บริการวีดีทัศน์

                              - บริการกฤตภาค

การจัดมุมต่าง ๆ ทั้งหมด 9 มุม ได้แก่

          - มุมหนังสือทั่วไป

          - มุมนวนิยาย

          - มุมเฉลิมพระเกียรติ

          - มุมแบบเรียน

          - มุมสารานุกรมไทย

          - มุมเกษตรอินทรีย์

          - มุมเด็ก

          - มุมผลิตภัณฑ์วิชาชีพ

          - กระดานข่าวสาร

บุคลากร

          2. นางสาวเรืองลดา เสาะสืบงาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด