Make your own free website on Tripod.com

 

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกาบเชิง

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ36 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2534 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตลอดจนสนองพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริที่ทรงแสดงไว้ใน
โอกาสต่างๆกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอพระราชานุญาตดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนซึ่งได้รับพระราชนามว่า "ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี" กรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที รับผิดชอบโครงการ จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนตามแนวทางการ ศึกษาตลอดชีวิตได้รับนโยบายดำเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุด ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" โดยมีหลักการสำคัญคือ การประสานงานขอความร่วมมือร่วมใจ จากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั้งประเทศ จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมโครงการและดำเนิน การจัดสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทั้งนี้ก็ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด และแรงศรัทธาของหน่วยงานราชการสถานศึกษาพ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะชาวอำเภอกาบเชิง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกาบเชิง เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2534 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 11 ตารางวา เริ่มให้เปิดบริการมาตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2535 เป็นต้นมา

การจัดห้องสมุดฯ
1.ห้องเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมดังนี้ จัดมุมของเล่นสำหรับเด็ก มุมหนังสือเด็ก นิทรรศการให้ความรู้ที่ เกี่ยวกับเด็กมุมพักผ่อนสำหรับเด็ก
2. ห้องอ่านหนังสือ
2.1 หนังสือทั่วไป
2.2 มุมวารสาร
2.3 จัดห้องอ้างอิง(ประกอบด้วยหนังสืออ้างอิงและข้อมูลเพื่อการพัฒนา)

3. ห้องเอนกประสงค์ ด้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ดังนี้
3.1 มุมศิลปวัฒนธรรม นำเสนอเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองในรูปภาพเรืองแสงภาพธรรมดา หุ่นจำลองของจริง ป้ายบรรยายและอื่น ๆ
3.2 มุมผ้าไหม จัดแสดงกี่ทอผ้า กระบวนการเลี้ยง การทอผ้า การสาวไหม ฯลฯ
3.3 มุมการละเล่นพื้นบ้าน ประกอบด้วยการละเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจในอดีตและพัฒนามาจวบจนปัจจุบัน เช่น เรือมอันเร กโนบติงต๊อง เป็นต้น และจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุรินทร์

4. ห้องโสตทัศนศึกษา ประกอบด้วย วีดีโอเทป เทปคาสเซท-วิทยุเทปพร้อมหูฟัง จัดทำชุดศึกษาด้วยตนเองจากเทปคาส เซท ให้บริการสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม
5. ห้องเฉลิมพระเกียรติ "สิรินธร" จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ จัดแสดงภาพพระกรณียกิจ จัดแสดงงานฝีพระหัตถ์ จัดนิทรรศการจัดหนังสือเฉลิมพระเกียรติไว้แสดงและให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
6. ห้องพระ จัดแสดงภาพพระอาจารย์ดังในจังหวัดสุรินทร์พร้อมประวัติ เทปธรรมะ หนังสือบทสวดมนต์ เป็นห้องสงบสามารถเข้าไปนั่งสมาธิ พักผ่อนทางใจได้
7. มุม ศรช. เฉลิมพระเกียรติ จำลองรูปแบบการเรียนของศูนย์การเรียนชุมชน
การบริหารงานในศูนย์ฯ จัดที่นั่งสำหรับชมรายการ ดทรทัศน์ผ่านสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม นอกจากนี้อาณาบริเวณของห้องสมุดยังได้จัดสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เช่น สนามเด็กเด็กเล่น ประกอบด้วยหุ่นปั้นสัตว์ต่าง ๆ มากมาย สวนสมุนไพร จัดให้ความรู้ประกอบแต่ละชนิด สวนป่าชุมชน เป็นต้น
เพื่อประชาชนจะได้ให้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อน ใจควบคู่ไปกับการแสวงหาความรู้ด้วย


ระเบียบการใช้ห้องสมุด

- เวลาทำการ เปิดเวลา 08.30-16.30 น.
- เวลาปิดทำการ ปิดวันทำการวันนักขัตฤกษ์
- งดบริการทุกอย่างก่อนปิดห้องสมุด 15 นาที


ระเบียบการยืม

- ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม/สัปดาห์ ถ้าส่งเกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท/เล่ม

การทำบัตรสมาชิก
ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ต้องสมัครเป็นสมาชิกซึ่งติดต่อขอทำบัตรสมาชิกได้ทุกวันที่เจ้าหน้าที่
หลักฐานการทำบัตรสมาชิก

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น -บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษาค่าบำรุง 30 บาท/ปี

บุคลากรประจำห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกาบเชิง

1. นายสุคนธ์ ทองศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกาบเชิง
2. นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์ บรรณารักษ์
3. นางกมลชนก เย็นเสนาะ ผู้ช่วยบรรณารักษ์
4. นายสมบัติ ทวีสาร นักการภารโรง