Make your own free website on Tripod.com

                         ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
ประวัติความเป็นมา
           
 แต่เดิมห้องสมุด อาศัยอยู่ที่โรงเรียนสินรินทร์วิทยา แล้วย้ายที่ทำการมาอยู่ในสำนักงานบ้านเช่า อาคารไม้ 2ชั้น เป็นห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้ง
               ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านเขวาสินรินทร์
บุคลากร
ชื่อ      นางสาวสนธยา  จงประเสริฐ
ตำแหน่ง    บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนกิ่งเขวาสินรินทร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
           1.   งานบริการ   ให้บริการยืม - คืนหนังสือ   บริการตอบคำถาม   บริการยืมสื่อโสตฯ
            2.  งานเทคนิค   วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ   ลงทะเบียนหนังสือ  บันทึกข้อมูลหนังสือลงโปรแกรมการบริหารงานห้องสมุด    เก็บรวบรวมสถิติ จัดเก็บเอกสาร วารสารขึ้นชั้น   เตรียมหนังสือให้ยืม
            3.  งานอื่นๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญและสิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  ประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด
                             การบริการในห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร
            1. บริการยืม - คืนหนังสือ
            2. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
            3.  บริการรวบรวมบรรณานุกรม
             4. บริการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV)
             5.  บริการวีดีทัศน์ ม้วนเทป ซีดี
                                      มุมต่างๆ ภายในห้องสมุด
           
1.   มุมหนังสือทั่วไป
               2.   มุมนวนิยาย
               3.   มุมเฉลิมพระเกียรติ
               4.   มุมกศน.
               5.    มุมเด็ก