Make your own free website on Tripod.com

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำดวน

ความเป็นมา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำดวน ได้เปิดดำเนินการพร้อม ศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอลำดวน เมือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาตำบล ตำบลลำดวน ห้องสมุดให้บริการอ่าน ยืม-คืนหนังสือสิ่งพิมพ์ทั่วไป และสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย แก่ประชาชน แบบเรียน ชุดวิชาเรียน แก่นักศึกษา สายสามัญ แต่เนื่องจากสภาพทั่วไปของอาคารทรุดโทรม คับแคบ เพราะเป็นสถาน ที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำดวนด้วย ดังนั้นโดยนายสวาสดิ์ เจริญ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำดวน ได้ดำเนินการ ติดต่อที ่ราชพัสดุ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอลำดวน ถนนบ้านลำดวน-บ้านไทร และขอเงิน บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาชาวลำดวน ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอลำดวน มูลค่า 145,770 บาท โดยวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 สถานที่ตั้ง ถนนลำดวน-บ้านไทย ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทร 044-537020

กิจกรรมของห้องสมุด
1. เวลาเปิดทำการ
- วันราชการ เปิดบริการ เวลา 08.30-16.30 น.
- วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.
2. เวลาปิดทำการ - วันนักขัตฤกษ์
3. บริการการอ่าน
3.1 หนังสือทั่วไป มีการจัดให้บริการ ตั้งแต่หมวด 000-900 หนังสือนวนิยาย หนังสือเด็ก เรื่องสั้น เป็นต้น สมาชิกห้องสมุดยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม ต่อ 7 วัน
3.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ หนังสือหายาก หนังสือมีคุณค่า หนังสือมีราคาแพง เช่นหนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พจนานุกรม ภาษาไทย ภาษาเขมร บรรณานุกรม เป็นต้น
3.3 หนังสือพิมพ์ ให้บริการหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ต่อวัน ได้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์
3.4 วารสาร ให้บริการวารสารทั้งฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา จำนวนกว่า 40 ชื่อเรื่อง
3.5 จุลสาร แผ่นพับ
3.6 กฤตภาค 4. บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป แบบเรียน ชุดวิชาสายสามัญ ยกเว้น หนังสืออ้างอิง วารสาร โดยสมาชิกห้องสมุด ค่าสมัครสมาชิก 30 บาทต่อปี และยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม ต่อ 7 วัน 5. บริการโสตทัศนศึกษา จัดสื่อทัศนูปกรณ์ไว้บริการ นักศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และประชาชนทั่วไป ได้แก่ 5.1 ม้วนวีดีโอ 5.2 เครื่องเล่นวีดีโอ
5.3 เครื่องรับ ดีเอชที (เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม) 5.4 เทปคาสเซท - วิทยุเทป 6. สถานที่พบกลุ่มสายสามัญ และการศึกษาทางไกลไทยคม เป็นสถานที่พบกลุ่มสายสามัญ ของนักศึกษาทุกระดับและประชาชนทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1. มุมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หนังสือพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ เป็นต้น
2. มุมเด็ก มีหนังสือสำหรับเด็ก ตั้งแต่ 1-13 ปี ไว้บริการ
3. มุม กศน. ไแก่ หนังสือแบบเรียน ชุดวิชา ของนักศึกษาสายสามัญทุกระดับ (บางส่วนได้กระจายสื่อดังกล่าวไปยัง ศรช. แล้ว) และคู่มือครู เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสายสามัญ ของศบอ.
4. บริการแนะแนวการอ่าน การเรียนการสอนสายสามัญ โดยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คอยให้คำแนะนำ การอ่าน ความรู้ทั่วไป และสายสามัญแก่ผู้ใช้บริการในห้องสมุด
5. ป้ายข่าวสารความรู้ที่น่าสนใจ ห้องสมุดประชาชนมีนิทรรศการความรู้ แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ความรู้ข่าวสาร แนะนำหนังสือใหม่ และนิทรรศการความรู้ในเหตุการณ์สำคัญ เช่น วันวิทยาศาสตร์ วันประเพณีสำคัญ ความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น
6. นิทรรศการแนะนำหนังสือ เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ ก่อนที่จะให้บริการอ่านในห้องสมุด โดยมีบรรณานิทัศน์ให้รายละเอียดในหนังสือแต่ละเล่ม
7. นิทรรศการผลงานวิชาชีพของนักศึกษา เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพและกลุ่มสนใจที่ ศบอ.ลำดวนเปิดการเรียนการสอน
8. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือทั่วไป จำนวน 7,435 รายการ วารสาร จำนวน 40 รายการ ซีดี จำนวน 28 รายการ วีดีโอเทป จำนวน 316 รายการ สถิติผู้ใช้บริการ จำนวนสมาชิก จำนวน 765 คน ผู้ใช้บริการ จำนวน 70 คน/วัน จำนวนผู้ยืม จำนวน 10 คน/วัน