Make your own free website on Tripod.com

 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท ได้ก่อตั้งเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2520 โดยอยู่ในความดูแลของ ศึกษาธิการอำเภอ ปราสาท ต่อมาในปี 2538 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ขยายการบริการการศึกษานอกโรงเรียนออกสู่อำเภอ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท จึงอยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราสาท ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท ในปี พ.ศ.2541 และเปิดบริการประชาชนจนถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท ตั้งอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอปราสาท ทางด้านซ้ายติดกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท ถนนสุรินทร์ - ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

สภาพปัจจุบัน ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท เป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ปราสาท โดยมีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
1. เป็นศูนย์รวมของหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ เพื่อการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2. เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สำหรับประชาชนทั้งในและ นอกระบบโรงเรียน
3. เป็นแหล่งจัดกิจกรรมทั้งในด้านสาระและความบันเทิงของชุมชน
4. เป็นแม่ข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียน ทั้งในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่นๆ นอกจากนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยได้ประสานงานกับสถานศึกษาทีอยู่ใก้ลเคียง นำนักศึกษาไปศึกษารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในวิชาต่างๆ และเวลาที่ทางโรงเรียนเห็นว่าเหมาะสมอีกด้วย

บุคลากรของห้องสมุดประชาชน
1. นางธาริณี พบบุญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4 วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณทิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริการ ให้บริการยืม - คืน บริการตอบ - ถาม เย็บเล่มวารสาร ลงทะเบียนหนังสือ รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
- งานเทคนิด วิเคราะห์หมวดหนังสือ ซ่อมหนังสือ เย็บวารสาร ลงทะเบียนหนังสือ และสมาชิก บันทึกข้อมูลหนังสือ
- สมาชิกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูล - สถิติ การยืม - คืน และจำนวนผู้ใช้บริการ ทวงหนังสือ -จัดเก็บเอกสาร - วารสาร ขึ้นชั้น เตรียมหนังสือให้ยืม รายงานผลการ - งานอื่นๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญและสิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด ดุแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่
2. นายพลัน พันอินทร์ ตำแหน่ง นักการภารโรง วุฒิการศึกษา ม.ปลาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 ปี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดทั้งภายในและภายนอก อาคาร ห้องสมุด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย