Make your own free website on Tripod.com

ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตนบุรี

ประวัติ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2496 สถานที่ ครั้งแรกใช้อาคารรับรองของนายอำเภอรัตนบุรี เป็น สถานที่ตั้งชั่วคราว เมื่อพ.ศ. 2497 ได้ย้ายสถานที่จากอาคารรับรองไปอยู่อาคารชั่วคราว ทิศตะวันตก ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี อาคารหลังเก่า (ตลาดสุขาภิบาลอำเภอรัตนบุรีปัจจุบัน) - พ.ศ. 2498 ได้ย้ายห้องสมุดจากอาคารชั่วคราว ไปอยู่ห้องแถวแผนกศึกษาธิการอำเภอ
ซึ่งเดิม เป็นสโมสรข้าราชการอำเภอ - พ.ศ. 2500 ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ได้สร้างที่ทำการใหม ่อยู่ทิศตะวันตกห้วยแก้ว (ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้) ห้องสมุดประชาชนได้รื้อถอนอาคารห้องแถว ย้ายไปปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ใน พ.ศ. 2506 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 1 เมตร - พ.ศ. 2516 นายเสมอศักดิ์ จิตยโสธรนายอำเภอรัตนบุรี เห็นว่าห้องสมุดที่เปิดบริเวณ ที่ว่าการไม่เหมาะสม จึงได้วางโครงการ ก่อสร้างอาคารใหม่ คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแบบทรง ไทยโดยให้นายกำแหง สุนทราลักษณ์ อาจารย์ ์โรงเรียน การช่างสุรินทร์ เป็นผู้ ออกแบบแปลน และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2516 รูปแบบอาคารทรงไทยมี 3 มุข ขนาด 6x4 เมตร มีมุขหน้ายื่นออกมาเป็นห้องโถง ขนาด 6x8 เมตร ก่อสร้างได้รับความ ร่วมมือจาก นายสุจินต์ อิ่มอรุณรักษ์ ให้ใช้วัสดุในการก่อสร้างก่อนเป็นส่วนมาก และ
ห้องสมุด ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน เป็นเงินสมทบทุนดังนี้

- เงินตามข้อบัญญัติจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1 จำนวน 13,000 บาท
- เงินตามข้อบัญญัติจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 จำนวน 15,000 บาท
- เงินรายได้ห้องสมุด(ค่าบำรุง) จำนวน 15,000 บาท
- เงินสมทบจากกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 27,000 บาท
- เงินสมทบจากสุขาภิบาลรัตนบุรี จำนวน 5,000 บาท
- เงินสมทบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท


การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นตามโครงการทั้งทาสีอาคารเสร็จเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ทำพิธีเปิดป้ายและฉลองห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตนบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2516 โดยนายสงวน สาริตานนท์ ผู้ว่าราชการมาเป็นประธานในพิธีเปิด เจ้าหน้าที่ดำเนินการห้องสมุด มีคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบ ประกอบด้วยนายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการอำเภอเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการโดยการเลือกตั้ง จากสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

การแต่งตั้งบรรณารักษ์ตั้งแต่ดำเนินการมาคือ
พ.ศ. 2496-2499 นายเพ่งดู ทับงาม ทำหน้าที่บรรณารักษ์
พ.ศ. 2500-2501 นายวิจิตร นิลจันทร์ ทำหน้าที่บรรณารักษ์
พ.ศ. 2502-2503 นางอนงค์ แก้วดี ทำหน้าทีบรรณารักษ์
พ.ศ. 2506-0507 นางอัมพร เชื้อดี ทำหน้าที่บรรณารักษ์
พ.ศ. 2805-2512 นายสุพิศ สารพันธ์ ทำหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาวสุชาดา ศาตะสมิต ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นายวัลลภ สันติภาพ ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวสายทอง ยอดขาว ผู้ช่วยบรรณารักษ์

พ.ศ. 2513-2514 นายจรูญ บุญปัญญา ทำหน้าที่บรรณารักษ
นางสาวศิริพร บุญเย็น ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นายอำนวย ดอกจันทร์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวดวงจิตร อินทรศรี ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวคำแสน นนศรี ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวยุพิน กลิ่นมาลา ผู้ช่วยบรรณารักษ์

พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน นายพินิจ ศิริมารัตน์ ทำหน้าที่บรรณารักษ์
พ.ศ. 2517-ปัจจุบัน นางธิติยา ศาตะสมิต เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กิจกรรมภายในห้องสมุด


ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตนบุรีได้จัดมุมต่างๆได้ทั้งหมด 7 มุม คือ
1. มุมวารสาร
2. มุมเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
3. มุมอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชน
ได้ค้นคว้าหา ความรู้ที่ทันสมัยมีทันต่อ เหตุการทันต่อโลก
ที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด
4. มุมหนังสืออ้างอิง
5. มุมวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอำเภอรัตนบุรี
6. มุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อที่จะเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7. ห้องบำรุงรักษาวัสดุ