Make your own free website on Tripod.com

ข้อมูลห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขะ

1. ชื่อห้องประชาชนอำเภอสังขะ

2. สถานที่ตั้ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนนโล่ห์สุวรรณ ต. สังขะ อ.สังขะ จ. สุรินทร์ 32150

3. ประวัติห้องสมุด
                 เริ่มก่อสร้างอาคสรนี้ เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยนายบุญศรี บุญสุยา ศึกษาธิการอำเภอสังขะ ในขณะนั้นขอความเห็นชอบจากคุณอรุณ สืบสิทธิ์ นายอำเภอสังขะในขณะนั้น กิจกรรมห้องสมุดประชาชนสังขะ เริ่มมีมาก่อนนี้นานพอสมควร ด้วยเหตุของความจำเป็นทางคมนาคม ประชาชน ข้าราชการอำเภอสังขะขาดโอกาสจะได้คว้าเพื่อศึกษาจากห้องสมุดจึงได้ผู้หวังดีรวบรวมห้องสมุดส่วนหนึ่งมาสะสมเพื่อบริการให้ประชาชนข้าราชการที่สนใจได้ยืมอ่าน โดยมอบให้สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสังขะดูและบริการช่วยเหลือ
                 เมื่อนายบุญศรี บุญสุยา มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอสังขะได้มองเห็นความจำเป็นต้องจัดการบริการในด้านหนังสือให้กว้างยิ่งขึ้น จึงได้สร้างอาคารห้องสมุดเป็นเอกเทศ แยกจากห้องสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ แต่ให้อยู่ในความดูแลของศึกษาธิการอำเภอตามปกติ
                 อาคารหลังนี้จึงเริ่มได้สร้างในปี 2512 จากงบประมาณที่ได้จากมีผู้จิตศรัทธาบริจาคเงิน และวัสดุละเล็กละน้อยตั้งแต่ 50 - 1,000 บาท เป้นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียว พื้นคอนกรีตมุงสังกะสีสมทบด้วยเงินที่อำเภอจัดกาจากรายได้จัดสวนสนุกประจำปีในวันตำรวจเลือกทหารประจำปี ระยะก่อสร้างประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 200,000 บาท
                ศึกษาธิการอำเภอได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดคนแรก คือ นางสาวผะอบทอง อินทะลาบ ข้าราชการครูองค์การบริหารจังหวัดช่วยราชการอำเภอสังขะทำหน้าที่บรรณารักษ์
                ปี 2523 ได้โอนกิจการให้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจดวัสดุงบประมาณบุคลากร บริหารต่อมาสืบเท่าทุกวันนี้

4. บุคลากร
                4.1 นางสุวิมล หาญกล้า ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 3 วุฒิการศึกษษ ศศบ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
                4.2 นายวิสุทธิ์ ทับหลัง ตำแหน่ง นักการฯ วุฒิการศึกษา ม. 3

5. บริการ
                5.1 บริการยืม - คืนหนังสือ
                5.2 บริการตอบคำถามและช่วยกาาค้นคว้า
                5.3 บริการรวบรวมบรรณานุกรม
                5.4 บริการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
                5.5 บริการวีดีทัศน์
                5.6 บริการกฤตภาค

6. มุมต่าง ๆ
                6.1 มุมหนังสือทั่วไป
                6.2 มุมนวนิยาย
                6.3 มุมเฉลิมพระเกียรติ
                6.4 มุมแบเรียน
                6.5 มุมอ้างอิง
                6.6 มุมวีดีทัศน์
                6.7 มุมเด็ก

7. ภาพประกอบ