Make your own free website on Tripod.com

 

                 ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอศรีณรงค์

      ประวัติความเป็นมาของอำเภอศรีณรงค์
                กิ่งอำเภอศรีณรงค์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3เมษายน2538  โดยเริ่มจากที่ได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมก่อตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้น  เนื่องจากก่อนหน้านั้นประชาชนเดินทางไปติดต่อ ราชการที่อำเภอสังขะซึ่งห่างไกล และ  ห่างไกลและเดินทางด้วยความยากลำบาก จึงได้มีการลงมติเพื่อขอจัดตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า   กิ่งอำเภอศรีณรงค์  ซึ่งคำว่า  ศรี  มาจากชื่อของตำบลศรีสุข และคำว่า ณรงค์  มาจากชื่อของบ้านณรงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของกิ่งอำเภอปัจจุบันนี้  จะเห็นได้ว่าชื่อกิ่งอำเภอนั้นมีความหมายทีเป็นศิริมงคลและพ้องกับชื่อชอง  เจ้าพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของชาวกิ่งอำเภอศรีณรงค์เป็นอย่างยิ่ง

     ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอศรีรรงค์
                ห้องสมุดประชาชนเริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีณรงค์  ซึ่งเดิมทีต้องอาศัยพื้นที่อำเภอเป็นที่มห้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ  และมีหัวหน้าศูนย์ ฯ คือ นายโมไนย  โรปริรัมย์  ต่อมาในปี 2539 ได้มีการประชุมหารือเพื่อหางบสนับสนุนในการจัดตั้งอาคารห้องสมุดประชาชนที่เป็นอาคารเอกเทศ  และสำเร็จลุล่วงลงได้โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย   พร้อมทั้งเปิดทำการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540  และให้บริการตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

      สถานที่ตั้ง
                ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอศรีณรงค์ตั้งอยู่ระหว่างทางหลวงสาย  ศีขรภูมิ - สังขะ  หมู่ที่ 2   ตำบลณรงค์  กิ่งอำเภอศรีณรงค์   จังหวัดสุรินทร์ 32150

   บุคลากร
                นางสาวอรอุษา  สายแก้ว   ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอศรีณรงค์

   กิจกรรมของห้องสมุด