Make your own free website on Tripod.com

 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ประวัติความเป็นมา
เดิมอยู่ในความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชั้นล่างของหน่วยศึกษานิเทศก์ ซึ่งตั้งอยู่ข้างสถานีกาชาดที่ 1 เป็นที่ทำการ ต่อมาในปี 2523 ได้สร้างอาคารใหม่ที่ บริเวณด้านหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์
ถนนสุรินทร์ - ปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เปิดบริการเมื่อปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน
โทรศัพท์ 044-512700 ต่อ 107 และ 044-521357 โทรสาร 044-512959

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
ให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมห้องสมุดผู้เชี่ยวชาญ ชานนท์ ทดลองใช้คอม library
   
   

บุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

1. ชื่อ นางศิริลักษณ์ บูรณะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 5
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์บัณฑิต ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานห้องสมุด 27 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานบริการ ให้บริการยืม - คืน บริการตอบคำถาม บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ
และสื่อโสต รับสมัครสมาชิกห้องสมุด - งานเทคนิค วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ ซ่อมหนังสือ เย็บเล่มวารสาร ลงทะเบียนหนังสือและ สมาชิก เก็บรวบรวมข้อมูล - สถิติ ทวงหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงาน มุมมสธ มุมรามฯ - งานอื่นๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญและสิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

2. นายพิทัย มาลัยหอม ตำแหน่ง นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา ม.ปลาย ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ห้องสมุด 7 ปี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การให้บริการในห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
1. บริการยืม- คืนหนังสือทั่วไป สื่อโสตฯ สื่อมสธ และสื่อ รามฯ
2. บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
3. บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ สื่อโสตฯของห้องสมุด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. บริการตอบคำถาม
5. บริการหนังสือจอง
6. บริการให้ชมวิดีทัศน์ รายการภาพยนต์ - สารคดี
7. บริการสื่อสำหรับคนพิการ

การให้บริการนอกห้องสมุดประชาชน
1. จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยนำหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ออกบริการให้ประชาชนทั่วไป
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา มสธ เป็นประจำทุกปี

การบริการอื่นๆ
1. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ ความรู้ทั่วไป
2. ปิดประกาศแนะแนวการศึกษาต่อ ประกาศการประกวดต่างๆ
3. จัดมุมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ประชาชนได้รู้จัก

การจัดแบ่งพื้นที่การให้บริการในห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพื้นที่การให้บริการดังนี้คือ
1. ชั้นล่าง แบ่งพื้นที่บริการดังนี้
- มุมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เคาวน์เตอร์สำหรับให้บริการ คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - มุมเด็ก ประกอบด้วยหนังสือเด็ก และของเล่นเด็ก
- มุมหนังสือทั่วไป ประกอบด้วยหนังสือความรู้ทั้ง 10 หมวด หนังสือนวนิยาย
- มุมวารสาร - หนังสือพิมพ์ ประกอบด้วยหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- มุมหนังสืออ้างอิง ประกอบด้วยหนังสือหายาก สารานุกรม หนังสือที่ระลึก หนังสือรายปี อักขรานุกรม บรรณานุกรม ศัพทานุกรม ปทานุกรม พจนานุกรม บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษ -

ห้องพลังแผ่นดิน ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวกับพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ เครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าในหลวงกับจังหวัดสุรินทร์ และข้อมูลท้องถิ่น - ห้องหนังสือสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย หนังสืออักษรเบรล์ - มุมแนะนำหนังสือใหม่ ประกอบด้วยหนังสือใหม่ หนังสือที่น่าสนใจ - มุมเกียรติยศ ประกอบด้วยเกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรที่ห้องสมุดได้รับจากหน่วยงานอื่น 2. ชั้นบน แบ่งพื้นที่การบริการดังนี้ - ห้องโสตทัศนูอุปกรณ์ ประกอบด้วยม้วนวีดีทัศน์ของ กศน. เทป การเรียน-การสอน กศน. ม้วนวีดีทัศน์การเกษตร และสารคดีทั่วไป - ห้องกศน.- ปวช. ประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องวีดีทัศน์ 1 เครื่อง - หนังสือแบบเรียนการสอนหลักสูตร สายสามัญ - ปวช. ผลงานทางวิชาการของข้าราชการ ผลงานการวิจัยของ กศน. - ห้องอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการเล่นอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 เครื่อง - ห้องประสานงานโครงการจัดอุดมศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน