Make your own free website on Tripod.com
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

ประวัติ
          ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งขึ้นวันที่ 27 ตุลาคม 2522 เดิมใช้ชื่อ
"ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดสุรินทร์" ใช้อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุรินทร์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์"
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 พร้อมกับ
ได้รับงบประมาณจำนวน 14 ล้านบาท ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ในที่ดินของจังหวัดทหารบกสุรินทร์ จำนวนเนื้อที่ 15 ไร่ และได้ย้ายเข้ามาอยู่
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524  เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง
เลขที่ 346 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
รหัสไปรษณีย์ 32001 โทรศัพท์ 044 - 512750 โทรสาร 044-512959

รายนามผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์
1. นายอิศรา จรัณยานนท์       พ.ศ. 2522-2522
2. นายทองอินทร์ จิตดี            พ.ศ. 2523-2529
3. นายเสวย วงศ์สุวรรณ          พ.ศ. 2530-2532
4. นายทองอินทร์ จิตดี           พ.ศ. 2532-2532
5. นายสวัสดิ์ ตี๋ชื่น                 พ.ศ. 2532-2536
6. นายนิคม ทองพิทักษ์          พ.ศ. 2536-2539
7. นายชีวิต อุจวาที                พ.ศ. 2539-2540
8. นายโกศัลย์ ตั้งใจ               พ.ศ. 2540-2541
9. นายวีรวุฒิ บุญมี                พ.ศ. 2541-2542
10. นายทรงชัย ขยันงาน         พ.ศ. 2542-2544
11. นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์         พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน