Make your own free website on Tripod.com
บุคลากร

บุคลากร ข้าราชการ

ผู้บริหารศูนย์ฯ จังหวัด 1 คน
ผู้ช่วยผู้บริหารศูนย์ฯ จังหวัด 1 คน
ผู้บริหารศูนย์ฯ อำเภอ 16 คน
ข้าราชการครู 11 คน
บรรณารักษ์ 8 คน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4 คน

ลูกจ้างชั่วคราว/ครูผู้สอนและวิทยากร

ครูอาสาสมัคร 58 คน
ครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2 คน
วิทยากรวิชาชีพ 559 คน
ครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) 18 คน
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 175 คน - รวม 812 คน

ลูกจ้างปร ะจำ

ลูกจ้างประจำ 23 คน