Make your own free website on Tripod.com

โครงสร้าง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ (2) กลุ่มแผนงาน และส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ห้องสมุดประชาชน สถานศึกษาในสังกัด

-งานธุรการ/สารบัญ
-บุคลากร/อาคารสถานที่
-งานยานพาหนะ/พัสดุ/
การเงิน/บัญชี

-งานการศึกษาสายสามัญ
-งานการศึกษาอาชีพ
-งานการศึกษาอัธยาศัย - งานการศึกษาทางไกลไทยคม
-งานงบประมาณ/สารสนเทศ -งานนิเทศ, อบรม -งานวัดผลประเมินผล -งานโครงการพิเศษ

-ห้องสมุดประชาชนจังหวัด -ห้องสมุดประชาชน"เฉลิม ราชกุมารี" 3แห่ง
-ห้องสมุดประชาชนอำเภอ/ กิ่งอำเภอ 13 แห่ง
-ห้องสมุดประชาชนทับทิม สยาม 04 1 แห่ง (1)

 

- ศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียน (16)