Make your own free website on Tripod.com
นายสุคนธ์ ทองศรี
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกาบเชิง
นายบุญราม ภูมิสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจอมพระ
นางปริญพร รุ่งโรจน์
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมพลบุรี
นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง
 หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตูม
นายวิเชียร เทียนขาว
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบัวเชด

 

 

นางกนกรัตน์ บานชื่น   ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราสาท
นายสมโภชน์ กุลัตถ์นาม   ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุรินทร์
นายสมพงษ์ สมทิพย์
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอรัตนบุรี
นายสงัด สายแสงจันทร์  
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำดวน
นายวิรุฬท์ โล้เจริญรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีขรภูมิ
พ.อ.อ.ชลอ บุญพิทักษ์
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสนม

นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ
นายกิตติพงศ์ ปิตะหงษนันท์
    หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสังขะ
นายโมไนย โรปริรัมย์   หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอศรีณรงค์
นายธนากร ดอนเหนือ  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพนมดงรัก
 หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเขวาสินริน
ผู้บริหารระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ
นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์
นายไพศาล บุณยวัฒน      ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์  
ผู้บริหารระดับจังหวัด
ผู้บริหาร กศน.สุรินทร