Make your own free website on Tripod.com

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


จุดเน้น ดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และจุดเน้นกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี ดังต่อไปนี้

1. จัดการศึกษาเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทุกประเภท
2. เน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทุประเภท
3. ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการทำงานเป็นเครือข่ายกันและกันแบบมีส่วนร่วม
4. เน้นการปฏิบัติงานของ ศนจ./ ศบอ./ ศบก. ให้ทำงานเป็นทีมบนแกนเดียวกันเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน และเกื้อกูลการทำงานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน
5. เน้นการปฏิบัติงานที่โปรงใส ยุติธรรม และให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด