Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

          จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดงานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2544 โดยแบ่งกิจกรรม ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดงานแสดงช้างในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2544 ระหว่างเวลา 08.00 - 11.30 น. ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ มีกิจกรรมการแสดงของช้าง มากกว่า 250 เชือก และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดการแสดงออกเป็น
7 ฉาก ดังนี้
ฉากที่ 1 กวย
ฉากที่ 2 จ่าโขลง
ฉากที่ 3 จากป่ามาสู่บ้าน
ฉากที่ 4 พระบารมีปกเกล้า
ฉากที่ 5 ประเพณีเมืองสุรินทร์
ฉากที่ 6 ฉลองพระ
ฉากที่ 7 ฉากอำลา

 

พิเศษ ชมการประกวดช้างงาม ราคาบัตร 200 บาท และ 500 บาท สำหรับบัตรราคา 500 บาท สามารถจองบัตรล่วงหน้าและ สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จ. สุรินทร์
โทร. โทรสาร 044 - 512039 หรือ E - Mail : Surin@moi.go.th 2.

งานช้างและกาชาดสุรินทร์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2544 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์
มีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชน การจัดนิทรรศการ สุรินทร์ เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ

การออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (ธารากาชาด) การแสดงมหรสพ , สวนสนุก , ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ , การประกวดของดี เมืองสุรินทร์ ผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารเคมีและสารพิษ อาหารพื้นเมืองรสเด็ด, การจำหน่าย สินค้าของเอกชน