Make your own free website on Tripod.com

   การทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์   เป็นหัถกรรมที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวขาน
และเป็นที่รู้จักกันมายาวนานนับศตวรรษ ผ้าไหมอาจจะมีอยู่ในหลายท้อง
ที่ของประเทศแต่สำหรับผ้าไหมของสุรินทร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีลวด
ลายและมีการให้สีธรรมชาติแบบโบราณที่สวยงาน   มีชื่อเรียกกัน  เช่น
ผ้าสระมอ ผ้าสาคู ผ้าอันลูนเสียม ผ้ามัดหมี่   โฮลสีธรรมชาติแหล่งที่มี
การทอผ้าไหมและส่งเสริมกันมากของสุรินทร์   คือที่บ้านเขวาสินรินทร์
กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ บ้านจันรมย์ ตำบลตาอ็อง บ้านสวาย ตำบลสวาย
อำเภอเมืองสุรินทรที่บ้านอู่โลก ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวนและบ้านปะทุน
ตำบลแตล อำเภอศรีขรภูมิ