Make your own free website on Tripod.com
 
 

น้ำสกัดชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ

 

น้ำสกัดชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ
                  น้ำที่ได้จากการหมักผัก ผลไม้ด้วยน้ำตาลในสภาพที่ไร้อากาศน้ำที่ได้ประกอบด้วย จุลินทรีย์  และสารอินทรีย์หลายชนิด ที่เป็นประโยชน์กับพืช

 วัสดุอุปกรณ์ 
                   1. พืชผักอวบน้ำ  3  กก.
                   2. กากน้ำตาล  1  กก.
                 3. ถังพลาสติกมีฝาปิด

วิธีทำ
                 นำพืชผักมาผสมกับน้ำตาลหรือกากน้ำตาล ใช้ของหนักวางทับลงบนพืช หมักทิ้งไว้ 1 คืน ยกออกปิดภาชนะให้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไป ทิ้งไว้ 10-14 วัน ก็จะปริมาณ น้ำสกัด ชีวภาพ

ลักษณะน้ำสกัดชีวภาพที่ดี
                  มีกลิ่นหมักดอง หรือกลิ่น alc. หากชิมรสดูจะมีรสเปรี้ยว

วิธีการใช้
                 ผสมน้ำสกัดชีวภาพกับน้ำในอัตราส่วนแตกต่างกันไป
                  1. รดน้ำต้นไม้ หรือฉีดพ่นใบ  ใช้อัตราส่วน 1: 500-1,000  ( 1-2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 10 ลิตร )
                 2. ใช้ฉีดพ่นคอกปศุสัตว์ใช้อัตราส่วน 1: 300-500
                3. ใส่บ่อเลี้ยงปลา ช่วยบำบัดน้ำเสีย 1:1,000 
                 กากที่เหลือจากการหมัก สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ย หรือคลุมดินหมักและหนอนที่เกิดจาก การหมักน้ำสกัดชีวภาพ ก็นำไปเลี้ยงปลา

ปุ๋ยหมักชีวภาพ
                ประโยชน์
                1. เพื่อเพิ่มผลผลิตผัก พืช ไม้ผล และข้าว
                 2. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                3. เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

วัสดุ
                 มูลสัตว์ (ทุกชนิด) 1 ส่วน
                แกลบดิบ  1 ส่วน
               รำละเอียด  1/2ส่วน
               จุลินทรีย์  1-2 ช้อน
                 กากน้ำตาล  1-2 ช้อน
                 น้ำสะอาด  10 ลิตร

วิธีทำ
              1. เตรียมน้ำ จุลินทรีย์ และกากน้ำตาล ผสมให้เข้ากัน
              2. ผสมมูลสัตว์ แกลบดิบ และรำให้เข้ากัน
             3. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน
            4. บรรจุวัสดุที่ผสมแล้วใส่กระสอบปุ๋ย โดยบรรจุเพียง 3 ใน 4 กระสอบมัดปากกระสอบ เก็บในร่มไม่ให้ถูกแดด หรือฝน ควรกลับกระสอบทุกวัน ประมาณ 5-7 วัน จะมีอุณหภูมิปกติ สามารถนำไปใช้ได้