Make your own free website on Tripod.com

 

ห้องสมุดประชาชน( Publish Library )

 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
     

 

            ห้องสมุดประชาชน ( Publish Library ) หมายถึง ห้องสมุดที่ให้บริการสำหรับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัยไม่จำกัด อายุ มีวัตถุประสงค์ดัง ต่อไปนี้
                       1. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน
                       2. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
                       3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน
                       4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ในชุมชน ลักษณะและกิจกรรมของห้องสมุด

กิจกรรมที่จัดดำเนินการ
1. จัดกิจกรรมโดยการส่งเสริมการอ่าน และค้นคว้า ด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมด้านแนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน และอื่นๆ จัดพื้นที่สำหรับบริการ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงรียน มสธ. และสถาบันอื่นๆ
3. เป็นศูนย์ประชาคม โดยจัดให้บริการสถานที่จัดประชุม สัมมนา การแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของเด็กและครอบครัว
และกิจกรรมเอนกประสงค์ โดยเน้นด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริม การดำเนินงานเชิงธุรกิจในห้องสมุด
4. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ โดยจัดและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อ
ในด้านพัฒนาการผลิต เผยแพร่ จัดหา แลกเปลี่ยน หมุนเวียน และฝึกอบรม

ห้องสมุดประชาชน แบ่งเป็น 3 ประเภท

    1. ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด หอสมุดรัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวลหัวหิน ซึ่งมีลักษณะอาคารใหญ่ 2 ชั้น ชั้นบนจัดบริการหนังสือ เอกสารและสื่อที่เกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละระดับ ห้องโสตทัศนศึกษา มุมมสธ. มุมมร. และมุมข้อมูลท้องถิ่นเป็นต้น ชั้นล่าง จะจัดบริการหนังสือ เอกสาร และสื่อโดยทั่วๆไป ทั้งที่เกี่ยวกับสารคดี บันเทิงคดี หนังสือเด็ก
     2. ห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง ได้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ลักษณะอาคารเป็น
อาคาร 2 ชั้น
         ชั้นบน จะจัดเป็นห้องท้องถิ่นบริการเกี่ยวกับข้อมูลชุมชน ห้องการศึกษานอกโรงเรียนจัดบริการสื่อ ความรุ้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ทุกระดับทุกประเภทและห้องเฉลิมพระเกียรติฯ จัดบริการข้อมูลเกี่ยว กับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระราชวงค์ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
         ชั้นล่างจะจัดบริการหนังสือ เอกสารและสื่อโดยทั่วๆ ไป
      3.ห้องสมุดประชาชนขนาดเล็ก ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว การจัดบริการหนังสือและสื่อจัดเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมเด็กและครอบครัว มุมวารสารหนังสือพิมพ์ มุมหนังสือทั่วไป มุมอ้างอิง มุมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น

ห้องสมุดประชาชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน 18 แห่ง ดังนี้

     1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง
     2. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จำนวน 3 แห่ง
          2.1 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกาบเชิง
          2.2 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอศีขรภูมิ
          2.3 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าตูม
     3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอ/ กิ่งอำเภอ จำนวน 13 แห่ง
          3.1 ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมพระ
          3.2 ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมพลบุรี
          3.3 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวเชด
          3.4 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท
          3.5 ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตนบุรี
          3.6 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำดวน
          3.7 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสนม
          3.8 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ
          3.9 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขะ
         3.10 ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอโนนนารายณ์
         3.11 ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอศรีณรงค
         3.12 ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอพนมดงรัก
         3.13 ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
    4. ห้องสมุดในโครงการพระราชดำริ  จำนวน 1 แห่ง
          4.1 ห้องสมุดประชาชนทับทิมสยาม 04